Licenza de distribución do contido dos Foros

Baixo esta licenza publícase todo contido web de estes Foros, salvo declaración expresada noutro sentido.

Para calquer duda ou reclamación sobor deste tema poñerse en contacto co Administrador de Xenealoxía.org

Creative Commons Recoñecemento-NonComercial 3.0 España

CREATIVE COMMONS CORPORATION NON É UN DESPACHO DE AVOGADOS E NON PROPORCIONA SERVIZOS XURÍDICOS. A DISTRIBUCIÓN DESTA LICENZA NON CREA UNHA RELACIÓN AVOGADO-CLIENTE. CREATIVE COMMONS PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN TAL CAL (ON AN "AS-IS" BASIS). CREATIVE COMMONS NON CONFIRE NINGUNHA GARANTÍA RESPECTO DA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, NIN ASUME NINGUNHA RESPONSABILIDADE POR DANOS PRODUCIDOS COMO CONSECUENCIA DO SEU USO.

Licenza

A OBRA OU A PRESTACIÓN (SEGUNDO SE DEFINE MÁIS ADIANTE) PROPORCIONASE BAIXO OS TERMOS DESTA LICENZA PÚBLICA DE CREATIVE COMMONS (CCPL OU LICENZA). A OBRA OU A PRESTACIÓN ESTÁ PROTEXIDA POLA LEI ESPA&NacuteOLA DE PROPIEDADE INTELECTUAL E/OU CALQUERA OUTRA NORMA QUE RESULTE DE APLICACIÓN. ESTÁ PROHIBIDO CALQUERA USO DA OBRA OU PRESTACIÓN DIFERENTE AO AUTORIZADO POR ESTA LICENZA OU AO DISPOSTO NA LEI DE PROPIEDADE INTELECTUAL.

POR MEDIO DO EXERCICIO DE CALQUERA DEREITO SOBRE A OBRA OU A PRESTACIÓN, VOSTEDE ACEPTA E CONSENTE AS LIMITACIÓNS E OBRIGAS DESTA LICENZA, SEN PREXUÍZO DA NECESIDADE DE CONSENTIMENTO EXPRESO EN CASO DE VIOLACIÓN PREVIA DOS SEUS TERMOS. O LICENCIADOR CÉDELLE OS DEREITOS CONTIDOS NESTA LICENZA, SEMPRE QUE VOSTEDE ACEPTE OS PRESENTES TERMOS E CONDICIÓNS.

 1. Definicións
  1. A obra é a creación literaria, artística ou científica ofrecida nos termos desta licenza.
  2. Nesta licenza considérase unha prestación calquera interpretación, execución, fonograma, gravación audiovisual, emisión ou transmisión, simple fotografía ou outros obxectos protexidos pola lexislación de propiedade intelectual vixente aplicábel.
  3. A aplicación desta licenza a unha colección (definida máis adiante) afectaralle unicamente á súa estrutura en canto forma de expresión da selección ou disposición dos seus contidos, mais non é extensiva a estes. Neste caso a colección terá a consideración de obra para os efectos desta licenza.
  4. O titular orixinario é:
   1. No caso dunha obra literaria, artística ou científica, a persoa natural ou grupo de persoas que creou a obra.
   2. No caso dunha obra colectiva, a persoa que a edite e divulgue baixo o seu nome, salvo pacto contrario.
   3. No caso dunha interpretación ou execución, o actor, cantante, músico, ou calquera outra persoa que represente, cante, lea, recite, interprete ou execute de calquera forma unha obra.
   4. No caso dun fonograma, o produtor fonográfico, é dicir, a persoa natural ou xurídica baixo a iniciativa e responsabilidade da cal se realiza por primeira vez unha fixación exclusivamente sonora da execución dunha obra ou doutros sons.
   5. No caso dunha gravación audiovisual, o produtor da gravación, é dicir, a persoa natural ou xurídica que teña a iniciativa e asuma a responsabilidade das fixacións dun plano ou secuencia de imaxes, con ou sen son.
   6. No caso dunha emisión ou dunha transmisión, a entidade de radiodifusión.
   7. No caso dunha simple fotografía, aquela persoa que a realizou.
   8. No caso doutros obxectos protexidos pola lexislación de propiedade intelectual vixente, a persoa que esta indique.
  5. Consideraranse obras derivadas aquelas obras creadas a partir da licenciada, como por exemplo: as traducións e adaptacións; as revisións, actualizacións e anotacións; os compendios, resumos e extractos; os arranxos musicais e, en xeral, calquera transformación dunha obra literaria, artística ou científica. Para evitar a dúbida, se a obra consiste nunha composición musical ou gravación de sons, a sincronización temporal da obra cunha imaxe en movemento (synching) será considerada como unha obra derivada para os efectos desta licenza.
  6. Terán a consideración de coleccións a compilación de obras alleas, de datos ou doutros elementos independentes como as antoloxías e as bases de datos que pola selección ou disposición dos seus contidos constitúan creacións intelectuais. A simple incorporación dunha obra nunha colección non dará lugar a unha derivada para os efectos desta licenza.
  7. O licenciador é a persoa ou a entidade que ofrece a obra ou prestación nos termos desta licenza e lle concede os seus dereitos de explotación conforme o disposto nela.
  8. Vostede é a persoa ou a entidade que exerce os dereitos concedidos mediante esta licenza e que non violou previamente os seus termos con respecto á obra ou á prestación, ou que recibiu o permiso expreso do licenciador para exercer os dereitos concedidos mediante esta licenza a pesar dunha violación anterior.
  9. A transformación dunha obra comprende a súa tradución, adaptación e calquera outra modificación na súa forma da que se derive unha obra diferente. A creación resultante da transformación dunha obra terá a consideración de obra derivada.
  10. Enténdese por reprodución a fixación directa ou indirecta, provisional ou permanente, por calquera medio e en calquera forma, de toda a obra ou a prestación ou de parte dela, que permita a súa comunicación ou a obtención de copias.
  11. Enténdese por distribución a posta a disposición do público do orixinal ou das copias da obra ou da prestación, nun soporte tanxible, mediante a súa venda, alugueiro, préstamo ou de calquera outra forma.
  12. Enténdese por comunicación pública todo acto polo cal unha pluralidade de persoas, que non pertenzan ao ámbito doméstico de quen a leva a cabo, poida ter acceso á obra ou á prestación sen previa distribución de exemplares a cada unha delas. Considérase comunicación pública a posta a disposición do público de obras ou prestacións por procedementos con fíos ou sen fíos, de tal forma que calquera persoa poida acceder a elas dende o lugar e no momento que elixa.
  13. A explotación da obra ou a prestación comprende a reprodución, a distribución, a comunicación pública e, no seu caso, a transformación.
 2. Límites dos dereitos. Nada nesta licenza pretende reducir ou restrinxir calquera dos límites legais dos dereitos exclusivos do titular dos dereitos de propiedade intelectual de acordo coa Lei de Propiedade Intelectual ou calquera outra lei aplicábel, xa sexan derivados de usos lexítimos, tales como a copia privada ou a cita, ou outras limitacións como o resultante da primeira venda de exemplares (esgotamento).
 3. Concesión de licenza. Conforme os termos e ás condicións desta licenza, o licenciador concede, polo prazo de protección dos dereitos de propiedade intelectual e a título gratuíto, unha licenza de ámbito mundial non exclusiva que inclúe os seguintes dereitos:
  1. Dereito de reprodución, distribución e comunicación pública da obra ou da prestación.
  2. Dereito a incorporar a obra ou a prestación nunha ou máis coleccións.
  3. Dereito de reprodución, distribución e comunicación pública da obra ou da prestación licitamente incorporada nunha colección.
  4. Dereito de transformación da obra para crear unha obra derivada sempre e cando se inclúa nesta unha indicación da transformación ou modificación efectuada.
  5. Dereito de reprodución, distribución e comunicación pública de obras derivadas creadas a partir da obra licenciada.
  6. Dereito a extraer e reutilizar a obra ou a prestación dunha base de datos.
  Estes dereitos pódense exercer en todos os medios e formatos, tanxíbeis ou intanxíbeis, coñecidos no momento da concesión desta licenza. Os dereitos mencionados inclúen o dereito a efectuar as modificacións que sexan precisas tecnicamente para o exercicio dos dereitos noutros medios e formatos. Todos os dereitos non concedidos expresamente polo licenciador quedan reservados, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo, os establecidos na sección 4.e, así como os dereitos morais irrenunciábeis recoñecidos pola lei aplicábel. Na medida en que o licenciador teña dereitos exclusivos previstos pola lei nacional vixente que implementa a directiva europea en materia de dereito sui generis sobre bases de datos, renuncia expresamente aos devanditos dereitos exclusivos.
 4. Restricións. A concesión de dereitos que supón esta licenza atópase suxeita e limitada ás restricións seguintes:
  1. Vostede pode reproducir, distribuír ou comunicar publicamente a obra ou prestación soamente baixo os termos desta licenza e debe incluír unha copia dela, ou o seu Identificador Uniforme de Recurso (URI). Vostede non pode ofrecer ou impoñer ningunha condición sobre a obra ou prestación que altere ou restrinxa os termos desta licenza ou o exercicio dos seus dereitos por parte dos seus concesionarios. Vostede non pode sublicenciar a obra ou prestación. Vostede debe manter intactos todos os avisos que se refiran a esta licenza e á ausencia de garantías. Vostede non pode reproducir, distribuír ou comunicar publicamente a obra ou prestación con medidas tecnolóxicas que controlen o acceso ou o uso dun xeito contrario aos termos desta licenza. Esta sección 4.a tamén afecta á obra ou prestación incorporada nunha colección, pero iso non implica que esta no seu conxunto quede automaticamente ou deba quedar suxeita aos seus termos. No caso que lle sexa requirido, logo de comunicación do licenciador, se vostede incorpora a obra nunha colección e/ou crea unha obra derivada, deberá quitar calquera crédito requirido no apartado 4.c, na medida do posíbel.
  2. Vostede non pode exercer ningún dos dereitos concedidos na sección 3 anterior de maneira que pretenda principalmente ou a súa actuación se dirixa á obtención dun beneficio mercantil ou unha contraprestación monetaria. O intercambio da obra por outras obras protexidas pola propiedade intelectual mediante sistemas de compartir arquivos non se considerará como un xeito que pretenda principalmente ou se atope dirixida cara á obtención dun beneficio mercantil ou unha contraprestación monetaria, sempre que non haxa ningún pagamento en relación co intercambio das obras protexidas.
  3. Se vostede reproduce, distribúe ou comunica publicamente a obra ou a prestación, unha colección que a incorpore ou calquera obra derivada, debe manter intactos todos os avisos sobre a propiedade intelectual e indicar, de xeito razoábel conforme ao medio ou aos medios que vostede estea a empregar:
   1. O nome do autor orixinal, ou o pseudónimo se é o caso, así como o do titular orixinario, se lle é facilitado.
   2. O nome daquelas partes (por exemplo: institución, publicación, revista) que o titular orixinario e/ou o licenciador designen para ser recoñecidos no aviso legal, as condicións de uso, ou de calquera outro xeito razoábel.
   3. O título da obra ou da prestación se lle é facilitado.
   4. O URI, se existe, que o licenciador especifique para ser vinculado á obra ou á prestación, a menos que tal URI non se refira ao aviso legal ou á información sobre a licenza da obra ou a prestación.
   5. No caso dunha obra derivada, un aviso que identifique a transformación da obra na obra derivada (p. ex., "tradución galega da obra de Autor Orixinal, ou "guión baseado en obra orixinal de Autor Orixinal").
   Este recoñecemento debe facerse de xeito razoábel. No caso dunha obra derivada ou incorporación nunha colección estes créditos deberán aparecer como mínimo no mesmo lugar onde se achen os correspondentes a outros autores ou titulares e de forma comparábel a estes. Para evitar a dúbida, os créditos requiridos nesta sección só serán empregados para os efectos de atribución da obra ou a prestación no xeito especificado anteriormente. Sen un permiso previo por escrito, vostede non pode afirmar nin dar a entender implicitamente nin explicitamente ningunha conexión, patrocinio ou aprobación por parte do titular orixinario, o licenciador e/ou as partes recoñecidas cara a vostede ou cara ao uso que fai da obra ou a prestación.
  4. Para evitar calquera dúbida, debe facerse notar que as restricións anteriores (parágrafos 4.a, 4.b e 4.c) non son de aplicación a aquelas partes da obra ou a prestación obxecto desta licenza que unicamente poidan ser protexidas mediante o dereito sui generis sobre bases de datos recollido pola lei nacional vixente que transpoña a directiva europea de bases de datos.
  5. Para evitar calquera dúbida, o titular orixinario conserva:
   1. O dereito a percibir as remuneracións ou compensacións previstas por actos de explotación da obra ou prestación, cualificadas pola lei como irrenunciábeis e inalienábeis e suxeitas a xestión colectiva obrigatoria.
   2. O dereito exclusivo a percibir, tanto individualmente como mediante unha entidade de xestión colectiva de dereitos, calquera remuneración derivada de actos de explotación da obra ou prestación que vostede realice que non queden suxeitos a esta licenza de acordo co establecido no apartado 4.b.
 5. Ausencia de responsabilidade
  SALVO QUE SE CONVE&NacuteA MUTUAMENTE DOUTRO XEITO POLAS PARTES, O LICENCIADOR OFRECE A OBRA OU A PRESTACIÓN TAL CAL (ON AN "AS-IS" BASIS) E NON CONFIRE NINGUNHA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO RESPECTO DA OBRA OU DA PRESTACIÓN OU DA PRESENZA OU AUSENCIA DE ERROS QUE POIDAN OU NON SER DESCUBERTOS. ALGUNHAS XURISDICIÓNS NON PERMITEN A EXCLUSIÓN DAS DITAS GARANTÍAS, POLO QUE TAL EXCLUSIÓN PODE NON SERLLE DE APLICACIÓN A VOSTEDE.
 6. Limitación de responsabilidade. SALVO QUE O DISPO&NacuteA EXPRESA E IMPERATIVAMENTE A LEI APLICÁBEL, EN NINGÚN CASO O LICENCIADOR SERÁ RESPONSÁBEL ANTE VOSTEDE POR CALQUERA DANO RESULTANTE, XERAL OU ESPECIAL (INCLUÍDO O DANO EMERXENTE E O LUCRO CESANTE), FORTUÍTOS OU CAUSAIS, DIRECTOS OU INDIRECTOS, PRODUCIDOS EN CONEXIÓN CON ESTA LICENZA OU O USO DA OBRA OU A PRESTACIÓN, MESMO SE O LICENCIADOR FOSE INFORMADO DA POSIBILIDADE DE TALES DANOS.
 7. Finalización da licenza
  1. Esta licenza e a concesión dos dereitos que contén rematarán automaticamente en caso de calquera incumprimento dos seus termos. As persoas ou entidades que recibiran de vostede obras derivadas ou coleccións baixo esta licenza, non obstante, non verán as súas licenzas finalizadas, sempre que tales persoas ou entidades se manteñan no cumprimento íntegro desta licenza. As seccións 1, 2, 5, 6, 7 e 8 permanecerán vixentes malia calquera finalización desta licenza.
  2. Conforme ás condicións e termos anteriores, a concesión de dereitos desta licenza é vixente por todo o prazo de protección dos dereitos de propiedade intelectual segundo a lei aplicábel. Malia o anterior, o licenciador resérvase o dereito a divulgar ou publicar a obra ou a prestación en condicións distintas ás presentes, ou de retirar a obra ou a prestación en calquera momento. Non obstante, iso non suporá dar por concluída esta licenza (ou calquera outra licenza que fose concedida, ou sexa necesario ser concedida, baixo os termos desta licenza), que continuará vixente e con efectos completos a non ser que finalizara conforme ao establecido anteriormente, sen prexuízo do dereito moral de arrepentimento nos termos recoñecidos pola Lei de Propiedade Intelectual aplicábel.
 8. Miscelánea
  1. Cada vez que vostede realice calquera tipo de explotación da obra ou a prestación, ou dunha colección que a incorpore, o licenciador ofrece aos terceiros e sucesivos licenciatarios a concesión de dereitos sobre a obra ou a prestación nas mesmas condicións e termos que a licenza concedida a vostede.
  2. Cada vez que vostede realice calquera tipo de explotación dunha obra derivada, o licenciador ofrécelle aos terceiros e sucesivos licenciatarios a concesión de dereitos sobre a obra obxecto desta licenza nas mesmas condicións e termos que a licenza concedida a vostede.
  3. Se algunha disposición desta licenza resulta inválida ou inaplicábel segundo a Lei vixente, iso non afectará a validez ou aplicabilidade do resto dos termos desta licenza e, sen ningunha acción adicional por calquera das partes deste acordo, tal disposición entenderase reformada no estritamente necesario para facer que tal disposición sexa válida e executiva.
  4. Non se entenderá que existe renuncia respecto de ningún termo ou disposición desta licenza, nin que se consente ningunha violación desta, a menos que tal renuncia ou consentimento figure por escrito e leve a sinatura da parte que renuncie ou consinta.
  5. Esta licenza constitúe o acordo pleno entre as partes con respecto á obra ou a prestación obxecto da licenza. Non caben interpretacións, acordos ou condicións con respecto á obra ou a prestación que non se atopen expresamente especificados na presente licenza. O licenciador non estará obrigado por ningunha disposición complementaria que poida aparecer en calquera comunicación que faga chegar vostede. Esta licenza non se pode modificar sen o mutuo acordo por escrito entre o licenciador e vostede.

Aviso de Creative Commons

Creative Commons non é parte desta licenza, e non ofrece ningunha garantía en relación coa obra ou a prestación. Creative Commons non será responsábel fronte a vostede ou a calquera parte, por calquera danos resultantes, incluíndo, pero non limitando danos xerais ou especiais (incluído o dano emerxente e o lucro cesante), fortuítos ou causais, en conexión con esta licenza. Malia as dúas (2) oracións anteriores, se Creative Commons se identificou expresamente como o licenciador, terá todos os dereitos e obrigas do licenciador.

Agás para o propósito limitado de indicar ao público que a obra ou a prestación está licenciada baixo a CCPL, ningunha parte empregará a marca rexistrada "Creative Commons" ou calquera marca rexistrada ou insignia relacionada con "Creative Commons" sen o seu consentimento por escrito. Calquera uso permitido farase de conformidade coas pautas vixentes en cada momento sobre o uso da marca rexistrada por "Creative Commons", en tanto que sexan publicadas no seu sitio web (website) ou sexan proporcionadas por pedimento previo. Para evitar calquera dúbida, estas restricións no uso da marca non forman parte desta licenza.

Recoñecemento-NonComercial 3.0 España http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/legalcode.gl

Pode contactar con Creative Commons en: http://creativecommons.org/.